STRABAG izvodi radove Izgradnje istočne obilaznice grada Bjelovara u duljini od 3,450 km

  • Investitor : Hrvatske ceste d.o.o.
  • Vrijednost radova: 45.293.530,65 kuna
  • Početak gradnje: 13.03.2018.
  • Završetak gradnje: 14.11.2019.

Zagreb, 13.03.2018. Strabag d.o.o. gradi istočnu obilaznicu grada Bjelovara. Grad Bjelovar se nalazi na sjecištu dviju važnih državnih cesta i to državne ceste D43 Đurđevac (D2) - Bjelovar - Čazma čvor Ivanić Grad (D4) i državne ceste D28 čvor Sveta Helena (D3) - Vrbovec - Bjelovar Veliki Zdenci (D5). Na taj način tranzitni promet iz pravca Đurđevca prema Vrbovcu i obrnuto izbjegava promet kroz središte Bjelovara, a na isti je način riješen i tranzit Čazme prema Velikim Zdencima i obrnuto. Međutim tranzitni promet iz Đurđevca prema Čazmi i obrnuto, a isto tako i tranzit iz Vrbovca prema Čazmi nema alternativni pravac, već se sav promet odvija kroz središte Bjelovara. Brojke o prosječnom godišnjem dnevnom prometu (PGDP) ukazuju na konstantan promet tijekom cijele godine, čemu osobna vozila učestvuju s oko 82 % u prometu, a teretna vozila i autobusi s oko 18 %.

Iz tog razloga se pristupa izgradnji istočne obilaznice grada Bjelovara koja će pomoći u zaobilaženju užeg gradskog područja grada Bjelovara. Planirana istočna obilaznica grada Bjelovara smještena je na udaljenosti oko 1 km jugoistočno od državne ceste D43. To je područje izrazito brežuljkastog reljefa obronaka Bilogore i visoravni na kojoj je smješten sam grad Bjelovar. Područje zahvata izgradnje istočne obilaznice grada Bjelovara nije plavljeno i ne nalazi se u poplavnom području. Na širem području zahvata nema razvijenih crpilišta javne vodoopskrbe. Vodoopskrba se ostvaruje dovođenjem vode iz dravskog područja s crpilišta Delovi. U zoni zahvata nalaze se vodovi sljedećih instalacija: zračni i podzemni elektroenergetski vodovi, javna TK mreža, magistralni i vodoopskrbni cjevovodi, magistralni i distributivni plinovodi. Predmetne dionice obilaznice prolaze područjem Grada Bjelovara, odnosno kroz katastarske općine KO Bjelovar, KO Ždralovi, i KO Trojstveni Markovac.

Zahvat izgradnje istočne obilaznice grada Bjelovara započinje na raskrižju državne ceste D28 (čvor Sveta Helena D3 - Vrbovec - Bjelovar - Veliki Zdenci D5) (Slavonske ceste) i županijske ceste ŽC3044 (Bjelovar; D43 - D28) u Bjelovaru. Početni dio trase u duljini 700 m prolazi područjem omeđenim s jedne strane industrijskom zonom Grada Bjelovara, a s druge potokom Bjelovacka. Nakon prelaska potoka (izgradnja mosta 1) trasa prolazi relativno ravnim područjem prolazeći potom kroz šumu Lug uz već načinjenu prosjeku radi izgradnje magistralnog vodovoda, zatim prelazi ponovno preko potoka Bjelovacka (izgradnja most 2), te preko željezničke pruge Bjelovar - Kloštar Podravski (izgradnja nadvožnjak s tri raspona) te dolinom potoka Dobrovita do raskrižja sa županijskom cestom ŽC3027 (Trojstveni Markovac D43-V.Trojstvo-Šandrovac ŽC2232) u Trojstvenom Markovcu.

Projektom je predviđena izgradnja: glavne trase, četiri raskrižja s kompletnom infrastrukturom, izgradnja 13 poljskih puteva, izrada betonskih cijevnih propusta, izrada el. instalacija, TK instalacija, prelaganje magistralnog vodovoda, prelaganje magistralnog plinovoda, izrada vanjske i unutarnje odvodnje, izgradnja mosta 1, mosta 2, nadvožnjaka te izgradnja armiranobetonskog potpornog zida.

Ključne količine:
Iskop 28.000,00 m³
Nasip 121.201,00 m³
Tampon 18.000,00 m³
Asfalt (8+4 cm) 33.600,00 m²
Geotekstil 53.120,00 m²
Geomreža 16.600,00 m²
Šljunčani piloti 29.694,00 mNa web stranici objavljen na 13.03.2018 - Posljednji objavljeni na 30.05.2018 16:55:42