SEECEL Centar Zagreb

Izvođenje radova na dovršenju izgradnje Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe
  • Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  • Projektant: Igor Franić, dipl.ing.arh., Studio za arhitekturu d.o.o.
  • Vrijednost ugovora: 9,5 mio EUR; 70.484.004,40 kn
  • Rok izvođenja radova: 09/2019 – 04/2020


  • Veličina građevne čestice: 13.054,00 m²
  • Brutto razvijena površina (nadzemno) građevine iznosi 14.293,40 m²
  • Brutto razvijena površina (ukupno) građevine iznosi 15.410,18 m²

Visina građevine je Po + Pr + 5. Visina građevine (visina građevine od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata) iznosi 24,95 m (maks. 26,55m).

Budući SEECEL Centar objedinjuje više sadržaja različitih namjena. Osnovna namjena je upravna (uredi) sa smještajnim kapacitetima te pratećim višenamjenskim sadržajima za održavanje radionica, seminara, kongresa i sl. U okolišu zgrade oblikovat će se Inovacijski park koji upotpunjuje osnovnu namjenu SEECEL Centra. Park će se koristiti kao mjesto vanjskog boravka i socijalizacije svih korisnika Centra te u prezentacijske svrhe ‐ mjesto promicanja poduzetničkog / inovacijskog duha.

Prema organizacijskoj shemi SEECEL Centra, buduća zgrada SEECEL Centra imat će pet funkcionalnih cjelina:
‐ SEECEL uredski dio
‐ SEECEL dio za razmjenu znanja
‐ SEECEL smještajni i ugostiteljski dio
‐ SEECEL servisni dio i garaža
‐ SEECEL vanjski prostori ‐ Inovacijski park

Tlocrtni oblik objekta uvjetovan je sagledavanjem postojeće tipologije izgradnje u ovom grada, te poštivanjem zatečenog karaktera postojećeg naselja. Postavom osnovnog volumena te odnosom prema postojećoj visokoj izgradnji nastojala se ostvariti struktura koja odgovara zatečenoj tipologiji, ali i formira kvalitetno poticajno susjedstvo.

Oblikovanjem građevine, određenom sadržajnom strukturom i lokacijom nastojala se postići moderna jednostavnost s jasno naglašenom strukturom objekta. Međusobnim izmicanjem i nizanjem volumena ostvaruju se zanimljive vizure.

Orijentacijom i različitim tretiranjem pojedinih prostora te njihovom prisutnošću na pročelju težilo se ostvarivanju što kvalitetnijeg i ugodnijeg prostora. Suvremena arhitektonska interpretacija odlikuje se jednostavnošću, pokušavajući u ukupnoj slici sačuvati postojeće kvalitete, te novim sadržajem stvoriti kvalitetan ambijent. Primjenom materijala i određenih detalja u rješavanju cijelog sklopa odgovara se na pitanje regionalizma i prilagođuje podneblju i arhitekturi
zagrebačke regije.Na web stranici objavljen na 11.11.2019 - Posljednji objavljeni na 11.11.2019 10:26:19